Download algemene voorwaarden

Op alle bestellingen bij Twinkel-Baarda zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Twinkel-Baarda behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.

Aansprakelijkheid

 1. Twinkel-Baarda kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor tekst fouten. 
 2. Twinkel-Baarda is nimmer verantwoordelijk voor verlies of schade, ontstaan tijdens transport. 
 3. Twinkel-Baarda verplicht zich ertoe tot het deugdelijk verpakken van producten opdat de kans op beschadiging tot een minimum beperkt wordt.
 4. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Twinkel-Baarda hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de levering, schriftelijk kennis te geven. 
 5. Indien is aangetoond dat één of meerdere van de  producten niet aan de overeenkomst beantwoord(en), heeft Twinkel-Baarda de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Prijzen en betalingen
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzend en afhandelingskosten. 
 2. Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum, dit indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  
 3. Betaling is mogelijk via overschrijving en binnenkort ook via Ideal 
Levering
 1. De door Twinkel-Baarda opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie. overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding, het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
 2. De levering van producten geschiedt binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van betaling.

Verzending
 1. Verzending geschied via brievenbuspost, hierbij is géén "track&trace" code. Twinkel-Baarda is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte brievenbuspost. Indien u risico wenst uit te sluiten, kiest u dan voor aangetekende verzending met "track&trace" code. 
 2. AVP-basispakket (tot 10 KG). Twinkel-Baardais niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van goederen verzonden met AVP-basispakket (Postnl). De hierbij behorende "track&trace"code  is op aanvraag te verkrijgen bijTwinkel-Baarda. Indien u uw risico wilt uitsluiten dient u te kiezen voor de verzekerde verzending met "track&trace"code. 
 3. AVG-zekerpakket. Om elk risico te vermijden bij het verzenden van waardevolle producten kunt u voor deze verzend methode kiezen. Uw producten zijn met dit pakket verzekerd tot een bedrag van € 500,-. Hierbij is inbegrepen een handtekening voor ontvangst. De hierbij behorende "track&trace"code is op aanvraag te verkrijgen bij Twinkel-Baarda.

Ruilen en retourneren
 1. Het ruilen van artikelen met kortingen van meer dan 25% is niet toegestaan, tevens geldt dit voor artikelen uit de categorie Opruiming. 
 2. Te retourneren artikelen dienen binnen uiterlijk tien (10) dagen bij Twinkel-Baarda binnen te zijn.
 3. De kosten voor het retour zenden van artikelen komen geheel voor rekening van de klant. 
 4. De klant blijft tot het moment van ontvangst van de artikelen bij Twinkel-Baarda verantwoordelijk voor de zending. 
 5. Indien een retour zending zoekt raakt is Twinkel-Baarda hiervoor niet verantwoordelijk, het is daarom aan te raden om de artikelen aangetekend retour te zenden. 
 6. Twinkel-Baarda behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren: a. wanneer het vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of b. wanneer het product is beschadigd, anders dan door schuld van Twinkel-Baarda.
 7. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel Twinkel-Baarda schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Twinkel-Baarda u hiervan per brief of e-mail in kennis stellen. Twinkel-Baarda heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
Eigendomsvoorbehoud
 1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Twinkel-Baarda verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment  van de levering op u over.
Klachten
 1. Alle klachten i.v.m. de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Twinkel-Baarda serieus in behandeling genomen worden.
 2. Twinkel-Baarda zal binnen tien (10) dagen de klacht proberen op te lossen. Twinkel-Baarda zal u hierover per brief of e-mail informeren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, als mede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.   
De door u verstrekte gegevens worden uiterts vertrouwelijk behandeld, deze worden zuiver en alleen gebruikt om uw order te kunnen verwerken in de order administratie. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt op welke wijze dan ook.

Copyright ©
Niets op deze website mag zonder toestemming van Twinkel-Baarda door derden gebruikt worden.